నాగ బంధం - 3

కమల శ్రీ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

? నాగ 'బంధం' ? (మూడవ భాగం) ఇంట్లో వాళ్ళు శివాలయానికి వెళ్లిన కాసేపటికి, శతాక్షి కి మళ్ళీ ఆ స్వరం చెవుల్లో మారు మ్రోగడం మొదలు పెట్టింది. తనని తాను మరచి ఆ స్వరానికి తగినట్టుగా తన శరీరం వంచుతూ నాట్యం చేసి ఆ స్వరం వినపడడం ఆగిన తర్వాత ఆమె ...మరింత చదవండి