స్నేహాంజలి. నేను తెలుగు రైటర్, తెలుగు బ్లాగర్ మరియు తెలుగు యూట్యూబర్ ను. మితము మరియు హితము నాకు నచ్చినవి. నా బ్లాగ్ ద్వారా నేను మరింతగా మీకు పరిచయము కాగలను. నా బ్లాగ్ - బివిడిప్రసాదరావు తెలుగు వ్రాతలు (bvdprasadarao-pvp.blogspot.com). నా యూట్యూబ్ ఛానల్ - బివిడిప్రసాదరావు తెలుగు శబ్దాలు (youtube.com/channel/UCN36vg3QheQVOjN_avpyk9Q). సదా మీ పఠనాసక్తిని, వీక్షణాసక్తిని ఆశిస్తూ ఉంటాను. మీ, బివిడి ప్రసాదరావు.

  • (11)
  • 2k
  • 2.4k
  • (14)
  • 3k
  • (13)
  • 2.4k
  • (11)
  • 2.3k
  • 1.9k
  • (11)
  • 2.4k
  • 2.1k
  • (11)
  • 2.3k
  • 931