నాగ బంధం - 6

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

? నాగ 'బంధం' ? ( ఆరవ భాగం) చంద్రయ్య గూడెం :- "దొరా! ఆ యడవికి నే బోతా.... మన పెద్దమ్మకి బాగుండాదంటే నేను ఎంత కట్టమైన పనన్నా ఇట్టంగా సేత్తా. అయ్యా,అమ్మా లేని బిడ్డ ని,సొంత బిడ్డ లెక్క సాకింది. ఆ యమ్మ రుణము తీర్చుకునే సమయము వచ్చింది ...మరింత చదవండి