నాగ బంధం - 15

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

? నాగ ' బంధం' ? ( పదిహేన భాగం) తన వెనుక జరుగుతున్న దేదీ తెలీన శతాక్షి పెళ్లి వారింటికి తలంబ్రాల బియ్యం పట్టుకుని వెళ్లి... చారులత తల్లికి ఇచ్చి.. తన తల్లిదండ్రుల కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టింది. వారెక్కడా ఆమె కి కనపడలేదు.శంకరుడు ఒక దగ్గర కూర్చుని ఉండటం చూసి ...మరింత చదవండి