నాగ బంధం - 7

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

? నాగ 'బంధం' ? ( ఏడవ భాగం) రెప్పపాటులో భైరవకోన లోని తమ గురువు గారు క్షుద్ర ముందు ప్రత్యక్ష మైనారు చండా, ప్రచండ లు. అప్పటికి క్షుద్ర ఒంటి కాలి పై నిలబడి దీక్షగా కాళీ మాత ఉపాసన చేస్తుంటే... ఆమె విగ్రహం పై పసుపూ, కుంకుమ.... వాటంతట అవే ...మరింత చదవండి