తెగింపు లేని ఊహలు, అతి చక్కగా

BVD Prasadarao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Short Stories

ఎప్పుడూ ఊహలే బాగుంటాయి. కానీ తెగింపు లేని ఊహలు వ్యర్థం! ... ... ఎందుకో తెలుసా, కట్లు విప్పగానే నిన్నే చూడాలని ఉంది నాకు. రావూ ... ఏమిటీ తారతమ్యం ... ఓ మారు ఈ రెండు కథలు చదవండి...


-->