నీడ నిజం - 38

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

తను అజయ్ వస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నాడు . వచ్చింది అతడి భార్య రూపాదేవి ! కారణం ఏమిటో సాగర్ కు అర్థం కాలేదు . “ నమస్తే ! నేను రూపాదేవి---అజయ్ సింహ్ భార్యను . “ . స్వచ్చమైన ఆంగ్లం . అంతకన్నా స్వచ్చమైన చిరునవ్వు . రూపాదేవి చేతులు జోడించింది . ...మరింత చదవండి