ఆ ముగ్గురు - 39

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

" మీరే బయలుదేరుతున్నారు. అన్వర్ ఇంటి ముందు నిఘా ఉంటుంది."క్షణం ఆగాడు ఆదిత్య ."అన్వర్ ఇంటి ముందే కాదు. మీ సమతా సదన్ ముందు కూడా నిఘా ఉంది. అయినా ఇబ్బంది లేదు. ఇంతియాజ్ తో అన్నూ విషయాలు వివరంగా మాట్లాడాను. "అరగంట తర్వాత అన్వర్ ఇంటి ముందు ఓ కారు ఆగింది. ఆదిత్య ...మరింత చదవండి