జాస్మి (JASHMI) - 1

BVD Prasadarao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

జాస్మి ఒక ఇమేజర్ స్టోరీ. తల్లితనం అగుపర్చే ప్రేమ కథ. 6 భాగాల నవలలో 1వ భాగం.