జీవిత సత్యాలు - 2

Madhu మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Health

OUR ANCIENT HEALTH TIPS 1.Ajeerne bhojanam vishamఅజీర్నే భోజనం విషం.....*********************If previously taken lunch is not digested ,taking dinner will be equivalent to taking Poison...Hunger is one signal that the Previous food is Digested.......2. Ardharogahari Nidhraaఅర్ధరోగహరి నిద్రా........*********************Proper sleep cures half of ...మరింత చదవండి