అంతర్మధనం

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Social Stories

అమ్మ దగ్గరకు బయలు దేరిన కమల తన కిష్టమైన, కిటికీ పక్కన సీట్లో కూర్చుని బయటకు చూస్తూంది. ఇంతలోరైలు కదిలింది. "ఎన్నాళ్ళ కు మళ్ళీ రైలెక్కి వెళుతున్నాను. "అనుకుంటూ " ఆంటీ " అన్న పిలుపు కు తల తిప్పి చూసిందిచిన్న బాబుతో పాటు వచ్చి, "జరుగుతారా?" అని ...మరింత చదవండి