క్షంతవ్యులు - 13

Bhimeswara Challa మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Moral Stories

క్షంతవ్యులు – Part 13 చాప్టర్ 31 రాజేంద్ర కారు నడుపుతున్నాడు. నేనతని పక్కన కూచున్నాను. సరళ కొడుకుని ఒళ్ళో పెట్టుకుని కొద్దిగా ఇరుకుగా యశో దాయి లతో వెనకాల సీట్లో కూర్చుంది. ఎవరి ఆలోచనల్లో వాళ్ళుండి ఎవరమూ పేదవి విప్పలేదు,పెద్దల మూడ్ గ్రహించేడో ఏమిటోచడి ...మరింత చదవండి