బ్రతుకు ఆశయము

BVD.PRASADARAO ద్వారా తెలుగు Short Stories

నమస్కారం మామయ్మా, నేను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోలేను. మామాయ్యా, నన్ను క్షమించండి. నేను మనో నిబ్బరంతో బ్రతకాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకే ఒక స్థిర ప్రణాళిక చేసుకున్నాను. పైగా అది సజావుగా సాగిపోవడానికై తగు నిధిని సమకూర్చుకొంటున్నాను. చెప్పుతోంది పద్మ. ఆ ప్రణాళిక ఏమిటి ఆ నిధి ఎలాంటిది ఈ ...మరింత చదవండి