నీడ నిజం - 25

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

సా గర్ అసహనం, కోపం తెలుసు గనుక విద్యా తను లాడ్జ్ లో డైరీ మరిచి పోయినట్లు అతడి తో చెప్పలేదు . సాగర్ కూడా ఆ విషయం తెలీనట్లే ఉన్నాడు . రాహుల్ ఫోన్ చేసినట్లు చెప్పలేదు . తన సహజావేశం తో విద్యాను నిలదీయ లేదు . డైరీ వెలుగు లోకి ...మరింత చదవండి