జతగా నాతో నిన్నే - 14

Chaithanya మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

అన్వి చికెన్ చూడు సన్న ,సన్న పీసెస్ గా కొయ్యాలా లేకపోతే పెద్దగా కోయినా ? ఆ స్టవ్ పైన అవి మాడిపోతున్నట్టుగా ఉన్నాయి చూడు అంటూ ఇద్దరు తొందర పెట్టారు .“ ఆ చూస్తున్న చూస్తున్న ....” అంటూ సెల్లో మల్లి పాటలు పెట్టేసి బెడ్ పై పడేసి వచ్చేసింది .వాళ్లు మళ్లీ ...మరింత చదవండి