జతగా నాతో నిన్నే - 13

Chaithanya మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

అన్వి తీసుకున్నది ఒక రూమ్ అవ్వడం వల్ల ఎదురుగా ఉండే ఒక హాస్టల్లో వాళ్లకి తినడానికి ఫుడ్డు లభిస్తుంది . నిజానికి వాళ్లు వంట చేసుకోవడానికి టైం ఉన్న, వాళ్ళ దగ్గర సరుకులకి కావాల్సినన్ని డబ్బులు ఉండేవి కాదు . అందుకని కొంత మొత్తాన్ని ఆ హాస్టల్ వార్డెన్ కి ఇచ్చి ముగ్గురు తినేవాళ్లు. ...మరింత చదవండి