జతగా నాతో నిన్నే - 08

Chaithanya ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

“ అబ్బా నా చివరి మెషిన్ మామూలుగా ఉంటుందనుకుంటే , ఇంత కష్టంగా ఉంది ఏంటి? ముందే నా పైన తనకి మంచి అభిప్రాయం లేదు. ఇప్పుడు తనతో ఎలా మాట్లాడాలి ” అంటూ ఆలోచించసాగాడు అభయ్. అభయ్ అలా ఆ రాత్రంతా గడిపేసాడు . మరునాడు తనతో ఎలాగైనా సరే మాట్లాడాలని , ...మరింత చదవండి