జాస్మి (JASHMI) - 5

BVD Prasadarao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

జాస్మి ఒక ఇమేజర్ స్టోరీ. తల్లితనం అగుపర్చే ప్రేమ కథ. 6 భాగాల నవలలో 5వ భాగం.