జాస్మి (JASHMI) - 2

BVD Prasadarao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

జాస్మి ఒక ఇమేజర్ స్టోరీ. తల్లితనం అగుపర్చే ప్రేమ కథ. 6 భాగాల నవలలో 2వ భాగం.