ఆ ముగ్గురు - 26 - లక్కవరం శ్రీనివాసరావు

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

శుక్రవారం పగలు పదకొండు గంటలు , సాగర్ 'బి' స్కూల్ మెయిన్ గేట్ దగ్గర యాదగిరి. షేర్ ఆటో కోసం నిరీక్షణ . ఆ రోడ్డు చివర ఒక ఆటో నిలిచి ఉంది . యాదగిరిని చూడగానే మెరుపులా కదిలి క్షణాల్లో లో వచ్చి అతడి ముందు నిలి చింది . యాదగిరి ఎక్కడు ...మరింత చదవండి