రహస్యం.. - 5

Madhu ద్వారా తెలుగు Motivational Stories

రహస్యం తేటపరచబడింది Part _2జాక్ కాన్ఫిల్డ్ :---మనం అనుభూతులు మనం సరైన మార్గంలో ఉన్నామా లేదా ?మనం సరైన దిశలో పండిస్తున్నామా లేదా? అనే విషయంలో మనకు ఫీడ్బ్యాక్ అందజేసే ఒక నిర్మాణం.... మీలోని ఆలోచనలు ప్రతి దానిని ప్రభావితం చేస్తాయన్న విషయాన్ని గుర్తు ఉంచుకోండి... అందుకే ఏ విషయం గురించి అయినా మీరు ...మరింత చదవండి