నేను.. నాది.. - 3

BVD Prasadarao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

నేను.. నాది.. (3వ-చివరి-భాగం) - బివిడి ప్రసాదరావు ఇది యవ్వనం లొల్లిలో మనసు తేట. ఎన్ని ఐనా, ఏం ఐనా చివరికి చేరేది అక్కడికే అని తెలిపే/నేరిపే రచన. ఇది సెవెన్టీస్ (70s’) నాటి కథ.