నేను.. నాది.. - 2

BVD Prasadarao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

నేను.. నాది.. (2వ భాగం) - బివిడి ప్రసాదరావు ఇది పక్వంలోని మదుల అలజడుల ఊట. ఎన్ని ఐనా, ఏం ఐనా చివరికి చేరేది అక్కడికే అని తెలిపే/నేరిపే రచన. ఇది సెవెన్టీస్ (70s’) నాటి కథ.