ఆ ముగ్గురు - 20 - లక్కవరం శ్రీనివాసరావు

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

" నీకు మెహర్ విషయాలు తెలిశాయి. నాకు ఆపరేషన్ జన్నత్ క్లూ దొరికింది. " ఇంతియాజ్ స్వరంలో ఉద్వేగం, ఉత్సాహం. స్పందనగా విహారి నవ్వాడు. " సర్ ! వాటీజ్ అన్వర్ ఫర్దర్ మూవ్ ?" విహారి ప్రశ్న కు వెంటనే వివరణ ఇవ్వలేదు ఇంతియాజ్. ఆలోచిస్తూ ప్రశాంతంగా కూర్చుండి పోయాడు.అన్వర్ హైదరాబాద్ వచ్చి ...మరింత చదవండి