ఆ ముగ్గురు - 9

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

మతం లాంటి సున్నితమైన విషయాలను ఇలా ఆలోచించి అర్థం చేసుకోవాలి . అకారణంగా ఇతర మతాలను దూషించడం ఒక వ్యసనం గా అలవాటు చేసికోకూడదు . ఇక మత వ్యాప్తి అన్నది చాలా సున్నితమైన అంశం . నేను అధ్యయనం, స్వానుభవంతో తెలుసుకున్న ధర్మసూత్రాలను , జీవిత సత్యాలను ...మరింత చదవండి