నా జీవిత పయనం - 3 (ఒక సాధారణ అమ్మాయి కలల పరుగు)

stories create ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

3. నిర్ణయం – మరపు ఐదుగురు కలిసి పార్కుకి వచ్చారు. వాళ్ళ ఇద్దరిని మాట్లాడుకోమని స్నేహ,ప్రియా,ప్రభు ముగ్గురు పక్కకి వెళ్లిపోయారు. ప్రణయ్ కోపంతో ప్రీతీ ని అడిగాడు కలవటానికి ఎందుకురాలేదు నేను చాలసేపు ఎదురుచూసి వెళ్ళాను అని అంటాడు. అప్పుడు ప్రీతీ నాకు ఇష్టంలేదు నేను రాలేదు అనింది. ప్రణయ్ ...మరింత చదవండి