నా జీవిత పయనం - 1

stories create ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

నా జీవిత పయనం (ఒక సాధారణ అమ్మాయి కలల పరుగు) ప్రీతీ పేరులాగే అమ్మాయి కూడా అందరితో ప్రేమగా ఇష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. తనకి గొడవలన్న అరుచుకోవడాలన్న చాలా భయం. ఎవరైనా కన్నెర్ర చేస్తేనే ఏడ్చేస్తుంది. అటువంటి అమ్మాయి జీవితంలో తన కలలను ఎలా సాధించగలుగుతుంది ? CHAPTER ...మరింత చదవండి