క్షంతవ్యులు - 14

Bhimeswara Challa మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Social Stories

క్షంతవ్యులు – Part 14 చాప్టర్33 ఒక నెల ఎడబాటు తర్వాత యశోని తిరిగి కలుసుకున్నాను. మనిషి ఎంతో చిక్కిపోయింది. ముఖం మీద అలసట, నీరసమూ స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. చలికాలం అది. తను నా వులన్ కోటు పట్టుకుని, కాశ్మిర్ శాలువ కప్పుకున్నా, వణకుతూ, ప్లాటుఫారం మీద నా రాక కై ఎదురు చూస్తూంది. ...మరింత చదవండి