క్షంతవ్యులు - 10

Bhimeswara Challa మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Social Stories

క్షంతవ్యులు – Part 10 చాప్టర్ 25 ఆ మధ్యాహ్నం మేము చేరేటప్పటికి సరళ ఒక్కతె ఉంది ఇంటిలో. "రా యశో, రామంబాబుని ఆహ్వానిస్తే ఆయన నాకు బోనస్ తీసుగొచ్చేరు," అంది సరళ. "రాజేంద్ర క్లినిక్ లో వున్నారా?" అన్నాను. "మీతో వచ్చిన తంటానే ఇది, కాని వాళ్లకు ...మరింత చదవండి


-->