క్షంతవ్యులు - 9

Bhimeswara Challa ద్వారా తెలుగు Social Stories

క్షంతవ్యులు – Part 9 చాప్టర్23 రానురాను నాకు గురువుగారి మీద అపనమ్మకం హెచ్చింది. అందులో ఆయన మీద కోపం కూడా వుందేమో? నామాటకంటే గురువు మాటలకు యశో ఎక్కువ విలువ ఇచ్చేది. ఎప్పుడూ ఆయన మాట జవదాటదు. అయనసేవకు వెనకాడేది కాదు. ఈమె మీద ఇంత అధికారం ఎలా వచ్చింది ఈయనకు. ...మరింత చదవండి