రైతు కష్టం

VRESH NETHA ద్వారా తెలుగు Short Stories

రైతు కష్టం అంటే కష్టపడే రైతు జీవితం లో కోలుకోలేని కష్టం ఎదురవ్వడం అని అర్థం. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం లో బీదవాడు, ధనికుడు అనే రెండు వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తులు ప్రతి రోజు ఆకలితో పోరాడుతూనే ఉంటారు. ఇందులో ధనికుడు ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఎక్కువ కష్టపడడు కానీ ఒక్క బీదవాడు ఆకలి ...మరింత చదవండి