ఆది పిత - 1

Bk swan and lotus translators మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Biography

ఓంశాంతి.. భగవద్భంధువులారా... ఆత్మిక, ఆత్మీయ సోదర సోదరీ మణులారా ... ఒక మహాద్భుతమైన ఘనతను సాధించిన ఈ మహా యుగ పురుషుని యదార్ధ జీవిత గాధను పఠించి పులకించి తరించనున్న మీ అందరికీ ముందుగా మనః పూర్వక అభినందనలు ... హృదయ పూర్వక శుభాకాంక్షలు . ...మరింత చదవండి