ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 11

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు చూసుకొని నవ్వుకున్నారు... అసద్ కాఫీ తాగి పక్కకి చూసే సరికి పర్వీన్ నవ్వుతూ వుంది... పర్వీన్ నవ్వు చూసి అసద్ కి కొంచం ప్రశాంతంగా అనిపించింది " ఏమైంది అమ్మి..." అని అడిగాడు.పర్వీన్ " నాన్న నువ్వు కాఫీ తాగావు..." అని చెప్పింది.అసద్ " హా అమ్మి... నువ్వు చేస్తే ...మరింత చదవండి