ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 7

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

ప్రణయ్ " సరే అత్త..." అని తనని తీసుకొని వెళ్లి " నా పేరు ప్రణయ్ అండి... మీకు అన్నయ్య నీ అవుతాను..." అని చెప్పాడు...తను తల ఆడించింది తప్పా సమాధానం చెప్పలేదు... ప్రణయ్ ఇల్లు చూపించటం మొదలు పెట్టాడు... ఇంట్లోకి రావటం రావటమే హాల్ లోకి వస్తాము... హాల్ కి కుడి వైపు ...మరింత చదవండి