నా జత నీవై

Avani ద్వారా తెలుగు Love Stories

వైజాగ్ అదోక పెద్ద కాలేజ్ ..... క్యాంపస్ కి వెళ్ళే దారి మొత్తం చెట్లతో చాలా బావుంది ........ ర్యాగింగ్ లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయ్ కాని ....... అమ్మాయిలు బాధపడేలా ఉండవ్ ....... ఆ కాలెజ్ లో రూల్ అది ........ ఒక అమ్మాయి నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది .......అందరూ ఆమె వైపు వినయంగా ...మరింత చదవండి