ఆల్ఫాస్

Darshita Babubhai Shah మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Poems

1. మీ పట్ల ప్రేమ మరియు ఆశ నాలుగేళ్ల నుంచి చూస్తున్నాను. వెర్రి మరియు వెర్రి హృదయం అప్పటి నుండి నేను పజిల్‌ని చూస్తున్నాను మనోహరమైన గజల్స్‌లోని సత్యం వలె అల్ఫాజ్ మత్తుగా ఉంది. నేను ఎవరికీ భయపడను అప్పటి నుండి రాబ్తా రబ్సే హై హుస్న్ తెర ...మరింత చదవండి