నా ఫిలాసఫీ... - 5

Madhu మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Motivational Stories

3... సమస్య ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ? Part ____3(a) "గాతకాలం యొక్క ప్రభావం నాపై ఏ మాత్రమూ లేదు"సరే!!! మనమెన్నో విషయాల్ని ప్రస్తావించు కున్నాము ...మనము సమస్య అనుకొనే దాని నుండి ప్రారంభించి, ఎన్నో మలుపులు తిరిగి, 'అసలు సమస్య 'ఏమిటో తెలుసుకున్నాము..." మనము బాగాలేము" అన్న భావన మరి" మన ...మరింత చదవండి