నా ఫిలాసఫీ... - 4

Madhu ద్వారా తెలుగు Motivational Stories

నా ఫిలాసఫీ Part __2(c) నిజానికి మీరు అనుకునేది అసలు సమస్య కాదుఒక ఆమె తన రూపురేఖల్ని ఎక్కువగా పట్టించుకునేది.... మరీ ముఖ్యంగా ఆమె పంటివరుసలనీ.... ఆమె ఎంతో మంది "పంటి "డాక్టర్లను కలిసింది ...వారంతా కలిసి ఆమె పళ్ళను మరింత అద్వాన్నంగా చేశారు ....అలాగే ఆమె తన ముక్కును కూడా నాశనం చేసుకుంది... ...మరింత చదవండి