నా ఫిలాసఫీ... - 2

Madhu మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Motivational Stories

నా ఫిలాసఫీ part ___2(a) నా శరీరం ఎప్పుడు ఏదో ఒక అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉంటుంది... నా శరీరం గాయపడుతుంది.. రక్తము స్రవిస్తుంది... నొప్పిస్తుంది....ఉబ్బుతుంది.. మడదబడుతుంది... కాలుతుంది పుండ్లపాలు అవుతుంది... ముడతలు పడుతుంది... వయసు అయిపోతోంది... సరిగ్గా నడవలేదు... చూడలేదు.. వినలేదు... ఎన్నో రోగాలు మారిన పడుచుంది... ఇలా ఎన్నో మీరు మీ శరీరాల్లో ...మరింత చదవండి