నా ఫిలాసఫీ..... - పరిచయం

Madhu ద్వారా తెలుగు Motivational Stories

..... నా ఫిలాసఫీ లోంచి కొన్ని సత్యాలు..." జ్ఞానానికి,విజ్ఞానానికి దారులెప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి "...@.... మన జీవితంలో సంభవించే ప్రతీ అనుభవానికి మనమే బాధ్యులను....@....మనం చేసే ప్రతి ఆలోచన మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది....@....ఎల్లప్పుడూ మన శక్తి అంతా ప్రస్తుత క్షణంలోనే కేంద్రీకరించబడి ఉంది.....@.... ప్రతి ఒక్కరూ తమను తాము ద్వేషించుకోవడం , తోనూ, మరి ...మరింత చదవండి