రహస్యం.. - 3

Madhu ద్వారా తెలుగు Motivational Stories

2. రహస్యం తేటపరచబడింది (Part -1) మైకెల్ బెర్నార్డ్ బెక్ విత్:--- మనం జీవిస్తున్న ఈ విశ్వంలో భూమ్యాక్షణ సిద్దాంతం లాంటి కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి.... మీరు ఒక భవనం మీద నుంచి కింద పడితే మీరు మంచివారా? చెడ్డవారా? అనేది లెక్కలోకి రాదు... మీరు నేల మీద పడతారు... సిద్ధాంతం అనేది ఒక ...మరింత చదవండి