...అన్వి K ...

Siri ద్వారా తెలుగు Love Stories

రాత్రి 11.46 "మేను తాకిన గాలి తరం కూడా కాలేదు... ఆ క్షణం... " "నా స్వేద వర్షపు జడులని ఆపటం..." బహుశా... " కళ్ళలోని సంద్రాలు జారటానికి... కనుల గటపలు ఇరుకు అయ్యాయేమో..." అన్నట్లుగా...చెమటలు... "హే నీ కన్నా నేనే ముందు అన్నట్లు కన్నీళ్లు..." పోటాపోటీ గా వస్తున్నాయ్... కళ్ళలో జారుతున్న... నీళ్లు ...మరింత చదవండి