రంగుల ఎడారి

Soudamini మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Short Stories

“నెమలి కంఠం లాంటి రంగు ఈ టారకాయిస్ రాయిది. ఇది ధరిస్తే మీ కంఠం కూడా అంతే అందంగా కనిపిస్తుంది.ఓహో ఇదా, ముదురు కాఫీ రంగులో ఉన్న ఇది టైగర్ ఐ, ఇది ధరిస్తే మీరు కూడా పులి లాగా శక్తివంతంగా కనిపిస్తారు..ఈ తెల్లటి రాళ్ళని మూన్ స్టోన్ అంటారు, ఇది ధరిస్తే మీరు ...మరింత చదవండి


-->