సృష్టి రహస్యం

Surya Prakash మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Science

1 సృష్టి ఎలా ఏర్పడ్డది2 సృష్టి కాల చక్రం ఎలా నడుస్తుంది3 మనిషిలో ఎన్ని తత్వాలున్నాయి( సృష్ఠి ) ఆవిర్బావము.1 ముందు (పరాపరము) దీనియందు శివం పుట్టినది2 శివం యందు శక్తి3 శక్తి యందు నాధం4 నాధం యందు బిందువు5 బిందువు యందు సదాశివం6 సదాశివం యందు మహేశ్వరం7 మహేశ్వరం యందు ఈశ్వరం8 ఈశ్వరం ...మరింత చదవండి