మనస్ పూర్తిగా!

Hemanth Karicharla మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Short Stories

ఒకతను, మండుటెండలో, ఒక నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో ఎవరో వెంటాడుతున్నట్టుగా పరుగులాంటి నడకతో వేగంగా ముందుకి వెళ్తున్నాడు. "ఇకనైనా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించరా...", "నీకు నిలకడ లేదు!", "నువ్వు కష్టపడలేవు!", "you don't have enough experience", "we will get back to you soon...", "we will let you know!", "నువ్వు ...మరింత చదవండి