రామ్ లవ్స్ జననీ....

HARIKRISHNA BEJJANKI ద్వారా తెలుగు Love Stories

కోరిక సముద్ర గర్బం‌ కంటే లోతైనది‌ భూమి కుండే ఆకర్శణ ‌శక్తి కంటే బలమైనది‌ అలాంటి కోరికకి కొలమానం అది నేరవేర్చుకోవాలనే సంకల్పమే.... ప్రేమించిన వాల్లనే పెళ్లి చేసుకోవాలనే కోరిక ప్రతి ప్రేమికులకు ఉంటుంది కానీ.....? ఎలా వాళ్లు విడిపోతున్నారు ఎలా విడగొడుతున్నదో మీకు తెల్సు....నా పేరు రామ్ నేను ఒక అమ్మాయి ...మరింత చదవండి