చీకటి

HARIKRISHNA BEJJANKI ద్వారా తెలుగు Philosophy

పడమటన సూర్యుడు అస్తమించాడు చల్లని గాలి చెట్లను తాకుతూ ప్రకృతికి జోల పాడున్నట్టు ఉంది ఆ గాలి శబ్ధం ఆ అడవిలో ఉన్న జీవాలు అన్ని వేటి స్తవరాలకి అవి చేరుకున్నాయి పక్షులు పొద్దునే కలుద్దాం అని సూర్యుడికి సెలవు పలికి గూటికి చేరాయి చీకటి పడింది చుక్కలు చీకటిని చీల్చుకొని మేము ...మరింత చదవండి