నిజాలు మరియు అంచనాలు

Drishti Telugu మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Short Stories

1. సూర్యుని కాంతి మన భూమిని చేరడానికి 8 నిముషాలు పడుతుంది. ఒకవేళ వున్నట్లు వుండి సూర్యుడు మాయమైనా 8 నిమిషాలు వరకు మనకు సూర్యుడు వున్నట్లు కనపడతాడు. 2. చాలా వరకు ఏలియన్స్ అంటే అంతరిక్షం నుండి వచ్చే జీవులు అనుకుంటారు. కాని ఏలియన్ అనే పదానికి అర్దం మన గ్రహం ...మరింత చదవండి