ఒక తోట లో పూట - ఒక తోటలో ఒక పూట

Bk swan and lotus translators మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Drama

(అది ఒక పార్కు ఆ పార్కులో ముగ్గురు మిత్రులు దిగులుగా కూర్చుని ఉన్నారు . వారి మధ్యన సాగుతున్న సంభాషణ ఇలా ఉంది) ...మరింత చదవండి