నేటి జంట

ChandrikaGanesh Pattaparla ద్వారా తెలుగు Short Stories

అమ్మాయి అన్న పదమే అందరికి ఆసక్తి కలిగిస్తుంది , ఎందుకు అంటే అమ్మాయి ప్రకృతి సహజ అందం కనుక... అయితే అందులో కొంతమంది కి ఆ అమ్మాయి అంటే గౌరవం,మరి కొంత మంది కి చులకన. ఏది ఏమైనా ఎన్ని ...మరింత చదవండి